Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Obchodní podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 
 
 
 

Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování právních služeb („Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany KG Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 140 05 123, se sídlem Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové („Advokátní kancelář“) klientovi.

 

Právní vztahy upravené těmito podmínkami se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii („Zákon o advokacii“).

 

Těmito podmínkami jsou upraveny vztahy mezi Advokátní kanceláří a klientem v rozsahu, v jakém nejsou upraveny speciální smlouvou o poskytování právních služeb. Ustanovení speciální smlouvy o poskytování právních služeb mají před těmito Podmínkami přednost.

 

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

1.1 Ustanovení těchto podmínek má rámcových charakter, přičemž k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem a Advokátní kanceláří dochází teprve ve chvíli, kdy dojde k odsouhlasení zadání ze strany klienta Advokátní kanceláří. Zadání může být odsouhlaseno také v elektronické podobě (prostřednictvím e-mailu či obdobného komunikačního prostředku), telefonicky i ústně.

1.2 Advokátní kancelář není povinna zadání klienta akceptovat a smlouvu o poskytování právních služeb uzavřít.

1.3 Advokátní kancelář je povinna poskytnutí právních služeb odmítnout z důvodů stanovených v Zákoně o advokacii.

 

2. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

2.1 Advokátní kancelář je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, je při tom povinna důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Pokyny klienta však není vázána, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Advokátní kancelář poskytne klientovi přiměřené poučení v situaci, ve které by tento rozpor měl nastat.

2.2 Advokátní kancelář poskytuje právní služby prostřednictvím svých společníků, spolupracujících advokátů, advokátních koncipientů a dalších zaměstnanců. Na žádost klienta zprostředkuje Advokátní kancelář zastoupení zahraničním advokátem, případně odborné služby třetích stran (znalců, daňových poradců, konzultantů apod.). Za kvalitu a obsah služeb poskytnutých těmito třetími stranami však Advokátní kancelář neodpovídá, a to ani v případě, kdy náklady na takové služby byly účtovány prostřednictvím Advokátní kanceláře.

2.3 Advokátní kancelář vede o poskytování právních služeb přiměřenou dokumentaci, a to v elektronické podobě.

2.4 Advokátní kancelář na požádání klientovi vydá veškeré podklady, které od klienta v souvislosti s poskytováním právních služeb obdržela. Stejně tak je klient oprávněn žádat vydání všech výstupů, které Advokátní kancelář pro klienta během poskytování právních služeb vytvořila, a to v elektronické podobě.

2.5 Před poskytnutím právní služby je Advokátní kancelář oprávněna od klienta žádat doklady prokazující jeho identifikaci, případně doklady prokazující identifikaci osoby, za kterou jedná, jakož i právní titul jeho zástupčího oprávnění. Odmítne-li klient uvedené informace a doklady Advokátní kanceláři poskytnout, je Advokátní kancelář oprávněna odmítnout poskytnutí právní služby, případně smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět.

 

3. KLIENT

3.1 Klient má právo na informaci o tom, jak je jeho věc vyřizována, jakož i na vysvětlení, doporučení a podklady potřebné k uvážení, jak v konkrétní záležitosti dále postupovat a jaké pokyny Advokátní kanceláři udělit.

3.2 Klient souhlasí s tím, že Advokátní kancelář je oprávněna uvádět služby mu poskytnuté na základě smlouvy o poskytování právních služeb jako svou referenci, a to v rozsahu jména či obchodního názvu klienta, jeho loga či obchodní značky, a obecného charakteru poskytovaných služeb, to vše při zachování advokátního tajemství a odpovídající diskrétnosti ohledně detailů a podrobností konkrétní vyřizované záležitosti.

3.3 Klient je oprávněn veškeré původní výstupy, které vznikly v rámci poskytování služeb Advokátní kanceláří, použít pouze k účelu vyplývajícímu z dané služby nebo z dohody s Advokátní kanceláří. Jakékoliv jiné užití podléhá předchozímu písemnému souhlasu Advokátní kanceláře.

3.4 Klient je povinen Advokátní kanceláři poskytovat veškerou potřebnou součinnost, kterou po něm bude Advokátní kancelář požadovat za účelem poskytování právních služeb, a to ve lhůtách požadovaných Advokátní kanceláří nezbytných k řádnému průběhu zastoupení, jinak bez zbytečného odkladu. Klient bere na vědomí, že v případě, kdy Advokátní kanceláři nebudou řádně a včas dodány podklady potřebné pro řádné zastoupení či vyřízení věci, není Advokátní kancelář schopna poskytnout právní služby v odpovídající kvalitě a tento nedostatek  součinnosti ze strany klienta může též podstatným způsobem ovlivnit průběh a výsledek soudního sporu či jiné právní záležitosti.

3.5 I bez vyzvání je klient povinen Advokátní kancelář informovat o nových či dosud neoznámených skutečnostech, které mají vliv na poskytování právních služeb Advokátní kanceláří a které se týkají právní věci dle smlouvy o poskytování právních služeb.

3.6 Klient je povinen i po ukončení smlouvy o poskytování právních služeb, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Advokátní kanceláře, jejích společníků, spolupracujících advokátů a zaměstnanců, interních systémů, procesů a dalších aspektů jejího podnikání, ledaže se jedná o informace Advokátní kanceláří zveřejněné či všeobecně známé, aniž taková všeobecná známost plyne z porušení povinnosti mlčenlivosti klienta či třetí osoby.

3.7 Nedá-li klient najevo, že jedná jako zákonný či smluvní zástupce třetí osoby, a současně neprokáže-li Advokátní kanceláři zákonný titul k zastupování této třetí osoby, platí, že jedná při uzavření smlouvy o poskytování právních služeb vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost.

 

4. ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE A NÁHRADA NÁKLADŮ

4.1 Advokátní kancelář poskytuje klientovi právní služby za úplatu. Výše úplaty je daná speciální smlouvou o poskytování právních služeb, nebo dohodou smluvních stran o ceně služeb. V případě, kdy není odměna zvláště sjednána, je odměna ujednána jako hodinová, a to ve výši 2.500 Kč za hodinu právní služby. Účtuje se každá započatá čtvrthodina.

4.2 Sjednaná hodinová odměna bude zvýšena na 1,5 násobek v případě, kdy právní služba bude poskytována:

  • v sobotu, neděli, ve svátek či v den pracovního klidu, nebo v pracovní dny v době mezi 20:00 hod. a 6:00 hod., není-li možné poskytnutí právní služby odložit,
  • ve lhůtě méně než 2 pracovních dnů,
  • v cizím jazyce, nebo v právu jiného státu než České republiky, případně v právu evropském či mezinárodním.

4.3 Není-li ve smlouvě o poskytování právních služeb ujednáno jinak, náleží Advokátní kanceláři dále jako odměna částka přiznaná soudem či jiným orgánem klientovi jako náhrada nákladů řízení.

4.4 V případě úschovy peněžních prostředků připadají případné přírůstky hodnot Advokátní kanceláři jako součást odměny za poskytování právních služeb.

4.5 K ujednané odměně bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dané platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.

4.6 Vedle sjednané odměny náleží Advokátní kanceláři i právo na náhradu za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu takto promeškaného času, není-li ve smlouvě o poskytování právních služeb ujednáno jinak.

4.7 V souvislosti s poskytovanou právní službou se klient zavazuje vedle odměny uhradit Advokátní kanceláři hotové výdaje, zejména kolky, soudní poplatky, znalecké a jiné posudky, překlady, uhrazenou odměnu notáře, cestovní náhrady a jiné oprávněné výdaje.

4.8 Veškeré ceny právních služeb uvedené na webových stránkách Advokátní kanceláře www.kgpartners.cz jsou pouze informativního charakteru a udávají přibližný odhad výše odměny, za kterou jsou právní služby poskytovány v obdobných případech. Odměna Advokátní kanceláře je však vždy dána ujednáním mezi Advokátní kanceláří a klientem a Advokátní kancelář není povinna uzavřít smlouvu za podmínek uvedených na svých webových stránkách. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Odměna, náhrada za promeškaný čas a hotové výdaje budou klientovi vyúčtovány zpravidla měsíčně, a to fakturou se splatností minimálně 14 dnů ode dne doručení klientovi.

5.2 Na úhradu odměny, náhrady za promeškaný čas a hotových výdajů je Advokátní kancelář oprávněna požadovat od klienta poskytnutí zálohy, a to až do výše předpokládané budoucí odměny a dalších náhrad, na které Advokátní kanceláři vznikne právo v souvislosti s poskytováním právních služeb. V případě neuhrazení zálohy je Advokátní kancelář oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět.

5.3 Nedosažení zamýšleného výsledku není důvodem k nezaplacení či jednostrannému snížení smluvní odměny; nárok na náhradu škody v případě vadného poskytnutí služeb tím není dotčen.

5.4 V případě prodlení se zaplacením odměny Advokátní kanceláři je Advokátní kancelář oprávněna až do úplného zaplacení přerušit poskytování právních služeb klientovi, nehrozí-li v dané záležitosti klientovi přerušením poskytování právních služeb vážná újma.

 

6.  UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

6.1 Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Po dobu 15 dnů ode dne výpovědi činí Advokátní kancelář veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu, pokud Klient Advokátní kanceláři nesdělí, že na této povinnosti netrvá. Za tyto neodkladné úkony má Advokátní kancelář právo na úhradu odměny, náhrady za promeškaný čas a hotových výdajů ve výši ujednané vypovězenou smlouvou o poskytování právních služeb.

6.2 Smluvní strany sjednávají, že výpověď je možné druhé smluvní straně doručit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou klientem jako kontaktní, v případě výpovědi ze strany klienta pak na adresu office@kgpartners.cz, poštou na adresu sídla či bydliště uvedených v této smlouvě, prostřednictvím datové schránky, nebo osobně v sídle Advokátní kanceláře.

6.3 Advokátní kancelář je oprávněna smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 Zákona o advokacii.

6.4 Při ukončení poskytování právní služby je Advokátní kancelář povinna klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které jí klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly.

 

7. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Advokátní kancelář poučuje klienta, že v rámci přijetí směrnice EU č. 2013/11/EU, je povinna se jako obchodník na trhu advokátních služeb zapojit do systému alternativního mimosoudního řešení sporů zahájených spotřebitelem. Klient, který je spotřebitelem ve smyslu právního řádu České republiky, je oprávněn v případě sporu s Advokátní kanceláří obrátit se na Českou advokátní komoru, sídlem Kaňkův palác, Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky www.cak.cz, za účelem zahájení mimosoudního vyřešení sporu vzniklého mezi ním a Advokátní kanceláří a Advokátní kancelář je povinna se takto zahájeného mimosoudního sporu účastnit.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2022 a jsou dostupné na webových stránkách Advokátní kanceláře www.kgpartners.cz.