Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Zásady zpracování

osobních údajů

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
 
 

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jakým způsobem společnost KG Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 140 05 123, se sídlem Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové („Advokátní kancelář“) zpracovává osobní údaje svých klientů.

 

1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V souvislosti s poskytováním právních služeb zpracováváme osobní údaje svých klientů v rozsahu:

• Jméno a příjmení

• Kontaktní údaje, včetně adresy bydliště či trvalého pobytu

• E-mail či jinou adresu pro elektronickou komunikaci

• Název společnosti a její identifikační údaje

• Telefonní číslo

• Obsah komunikace s klienty

• Číslo bankovního účtu

 

2. PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme z toho důvodu, abychom:

• Vám mohli poskytovat právní služby, tedy za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb

• řádně plnili povinnosti dané nám zákonem a stavovskými předpisy

• naplňovali naše oprávněné zájmy a chránili naše práva pro případ soudního sporu

 

3. PO JAKOU DOBU ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let ode dne skončení poskytování právních služeb v dané záležitosti, případně po dobu, na kterou byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, nebo na dobu, kterou v daném případě vyžadují platné právní či stavovské předpisy. Doba uchování je však vždy přiměřená účelu zpracování osobních údajů.

 

4. KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Správcem osobních údajů je společnost KG Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 140 05 123, se sídlem Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové.

 

5. JAK MOHU SOUHLAS ODVOLAT?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu office@kgpartners.cz.

 

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na tom, aby u nás byly Vaše osobní údaje v bezpečí, proto k nim mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci Advokátní kanceláře.  Rovněž můžeme v přiměřeném rozsahu Vaše údaje předat třetím osobám, které pro nás zajišťují nezbytné služby vedení účetnictví, daňového poradenství a jiné potřebné konzultační činnosti. V takovém případě jsou ale povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou tito příjemci v postavení zpracovatelů, máme s nimi rovněž uzavřené příslušné smlouvy. Vaše osobní údaje ale nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Rovněž můžeme Vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům.

 

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ?

Právo na přístup

Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, kde je získáváme, komu je předáváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na omezení zpracování

Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.

V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, my jsme pak povinni tyto oprávněné zájmy přezkoumat.

 

8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy office@kgpartners.cz

Na uvedenou e-mailovou adresu nám také můžete zasílat své žádosti o výkon práva subjektu údajů či odvolat udělený souhlas se zpracováním.